KURSY

regulamin

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów przez firmę GRAND ORTHO CENTRUM EDUKACJI Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie 03-046, przy ul. Bruszewskiej 28, NIP 524 293 27 27, Regon 521065677

 2. zwaną dalej Organizatorem.

 3. Organizator informuje, iż do wzajemnych zobowiązań stron nie mają zastosowania przepisy regulujące ochronę praw konsumenta, gdyż kursy są kierowane do osób zawodowo związanych z tematyką kursów.

 4. Regulamin zawiera:

  1. a)  sposób organizacji i tryb kształcenia

  2. b)  zasady i tryb naboru uczestników

  3. c)  prawa i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu

  4. d)  wysokość opłat za udział w kształceniu

  5. e)  postanowienia końcowe

II Sposób, tryb i miejsce kształcenia

 1. Firma Grand Ortho Centrum Edukacji Sp. z o. o. jest wpisana do Rejestru Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe Lekarzy i Lekarzy Dentystów prowadzonego przez Okręgowa Izbę Lekarską w Warszawie.

 2. Forma i warunki kształcenia, program kursu oraz regulamin zostały sprawdzone i potwierdzone przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.

 3. Kształcenie podyplomowe lekarzy prowadzone przez Organizatora odbywa się w formie kursu teoretycznego z możliwością zajęć praktycznych.

 4. Bazę szkoleniową stanowi przystosowana do charakteru kursu, wynajęta na czas szkolenia sala konferencyjna. Siedziba Organizatora nie stanowi centrum szkoleniowego.

 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty i miejsca kursu, ze względu na warunki niezależne od Organizatora, o czym uczestnicy kursu zostaną niezwłocznie poinformowani.

III Zasady i tryb naboru uczestników

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wniesienie 100 % ceny szkolenia. Samo zgłoszenie mailowe, telefoniczne lub przez stronę www.grandortho.pl/kursy nie uprawnia jeszcze do uczestnictwa w kursie.

 2. Liczba Uczestników szkoleń jest ograniczona.

 3. O kolejności zapisu decyduje data dokonania opłaty kursowej.

 4. Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie o odbyciu kursu oraz fakturę, wystawioną na podstawie danych przekazanych przez Uczestnika.

 5. W przypadku dużego zainteresowania, przekraczającego warunki organizacyjne, otwierana jest lista rezerwowa (obowiązuje kolejność zgłoszeń). Kolejne osoby z listy rezerwowej będą informowane przez Organizatora o ewentualnych zwolnionych miejscach.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku zbyt małej liczby chętnych lub zdarzeń losowych, niezależnych od Organizatora. Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie wszystkich uczestników.

 7. W przypadku odwołania kursu, płatność przekazana na konto Organizatora, zostanie w całości zwrócona Uczestnikowi.

 8. W przypadku odwołania kursu Organizator nie ponosi innych kosztów dokonanych przez Uczestnika tj.: hotel, podróż, itp.

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu szkolenia, w trakcie i po zakończeniu szkolenia.

   

IV Uprawnienia i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu.

 1. Kurs podlega akceptacji Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

 2. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, o którym mowa w punkcie IV 1 za udział w kursie każdy Uczestnik otrzyma punkty edukacyjne.

 3. Uczestnicy kursu otrzymają po jego zakończeniu pisemne zaświadczenie o uczestnictwie i otrzymanych punktach edukacyjnych.

 4. Na zaświadczeniu zostaną zawarte następujące informacje:

  1. a)  Imię nazwisko uczestnika

  2. b)  NPWZ uczestnika

  3. c)  tytuł kursu

  4. d)  data i miejsce kursu

  5. e)  imię nazwisko Kierownika Naukowego

  6. f)  podpis Kierownika Naukowego

  7. g)  nazwę organizatora

  8. h)  podpis organizatora

  9. i)  informację o akredytacji organizatora i kursu

 5. Nagrywanie video podczas kursu jest zabronione. Wykonywanie zdjęć fotograficznych bez zgody wykładowcy/wykładowców jest zabronione.

 6. Wizerunki pacjentów prezentowane w materiałach wykładowych są chronione prawem, bez wyraźnej zgody wykładowcy wykonywanie zdjęć jest zabronione.

V Opłaty za udział w kształceniu

 1. Kwota opłaty za kurs podana jest na stronie Organizatora.

 2. Opłata powinna być uiszczona jednorazowo w całości w nieprzekraczalnym terminie podanym przez Organizatora.

 3. Ustaloną przez Organizatora opłatę należy wpłacić na konto Grand Ortho Centrum Edukacji Sp. z o. o. mBank S. A. Nr rachunku: 65 1140 1010 0000 5742 7900 1001

 4. Opłata za uczestnictwo w szkoleniu nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu oraz parkingu dla Uczestnika.

 5. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z kursów na następujących zasadach:

  1. a)  Powyżej 30 dni przed kursem Grand Ortho Centrum Edukacji Sp. z o.o. zwraca pełną wpłatę dokonaną na konto Organizatora, pod warunkiem przesłania na e-mail Organizatora: grandortho@grandortho.pl informacji o rezygnacji Uczestnika.

  2. b)  Powyżej 14 dni a poniżej 30 dni przed kursem Grand Ortho Centrum Edukacji Sp. z o.o. zachowuje prawo do pobrania opłaty za organizację kursu w wysokości 30% ceny kursu.

  3. c)  Rezygnacja w okresie krótszym niż 14 dni do kursu skutkuje brakiem zwrotu wniesionej wpłaty za kurs.

  4. d)  W wyjątkowych przypadkach Organizator po indywidualnym ustaleniu z Uczestnikiem, może otrzymaną wpłatę

   potraktować jako część lub całość opłaty za inne szkolenie, zaplanowane w późniejszym terminie.

  5. e)  Potwierdzenie udziału w kursie równoznaczne jest z koniecznością opłaty za kurs, nawet mimo nieprzybycia

   na kurs.

  6. f)  Zarejestrowany Uczestnik może przekazać swoje miejsce na liście uczestników innej osobie, po wcześniejszym

   poinformowaniu Organizatora.

  7. g)  Uczestnik zobowiązany jest do osobistego uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w ramach kursu. Obecność

   na zajęciach potwierdzana będzie podpisem na liście obecności. Brak obecności na którymkolwiek ze spotkań, również z przyczyn wyższych nie zwalnia uczestnika z obowiązku opłaty za kurs w pełnej kwocie.

  8. h) Termin realizacji zamówienia jest określony datą kursu.

VI Postanowienia końcowe

 1. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi jego zmianami można się zapoznać na stronie Organizatora. Uczestnicy będą informowani o ewentualnych zmianach Regulaminu.

 2. Poprzez wniesienie opłaty rejestracyjnej i zgłoszenie na szkolenie Uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do organizacji kursu, otrzymywanie informacji handlowych, przetwarzanie danych osobowych w celach handlowych i marketingowych oraz publikację zdjęć wykonanych podczas kursu w materiałach marketingowych organizatora, stronach www i Facebook.

 3. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia.

 4. Rejestrując się na kurs, Uczestnik deklaruje znajomość Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Śledź Grand Ortho na Instagram

Adres

Bruszewska 28

03-046 Warszawa

Social media

0
  0
  Twój Koszyk
  Twój Koszyk jest pusty